Obchodné podmienky

Orgán dozoru :

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 055/6220 781 
fax č. 055/ 6224 547 
 

1. OBJEDNÁVKA - KÚPNA ZMLUVA
Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzaviera zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky, odoslaním vyplneného objednávkového listu – objednávky. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu nasledovné údaje:
*meno a priezvisko kupujúceho,
*adresu kupujúceho,
*druh, množstvo a cenu tovaru,
*adresu dodania tovaru,
*telefonický a emailový kontakt,
*ak je kupujúci právnická osoba, musí uviesť aj IČO a DIČ, plátcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.
Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.elum.sk
Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.
Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čim dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

2. ZMLUVNÉ STRANY
PREDÁVAJÚCI:

Woodensky SK, s.r.o.
Jakobyho 1
040 01 Košice

IČO: 50 282 026
IČ DPH: SK2120257216

Okresný úrad Košice
Číslo živnostenského registra: 820-80866


KUPUJÚCI:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

3. OPIS TOVARU A CENA
Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných sekciách na www.elum.sk Vzorky ZADARMO sú samostatne nepredajné. Tieto vzorky zasielame ako bonus k platenej objednávke.

4. DODACIE PODMIENKY
Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Zásielky sú odosielané kupujúcemu do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu.
V prípade nevyzdvihnutia tovaru objednávateľom (kupujúci), je objednávateľ povinný uhradiť odosielateľovi čiastku za poštovné!

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do 10 dní je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 10 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou akou bola uskutočnená objednávka.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak.
Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.
Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.
Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.
Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.
V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu  predávajúceho: Hviezdoslavova 342/6, 058 01 Poprad
( neakceptujeme zaslanie reklamovaného tovaru na dobierku )

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - FYZICKÉ OSOBY
Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.
V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.
Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:
*Vaše identifikačné a kontaktné údaje,
*údaje o Vašich nákupoch.
Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.